OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky projektu Top Logo

Poskytovatel – provozovatel internetových stránek www.toplogo.cz
Objednatel – zákazník internetových stránek www.toplogo.cz, který uskuteční objednávku

Využitím služeb, provozovaných na stránkách www.toplogo.cz a odesláním objednávky, souhlasí Objednatel s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“ nebo „obchodní podmínky“). Pokud Objednatel s obchodními podmínkami nesouhlasí, nemůže služeb, provozovaných na www.toplogo.cz, využít. Poskytovatel může kdykoliv aktualizovat obchodní podmínky s tím, že aktuální verze bude vždy dostupná na internetových stránkách www.toplogo.cz.

 
Poskytovatel a Objednatel souhlasí s následujícími podmínkami:
 

Objednateli budou poskytnuty služby dle následujícího postupu:

Na úvodní straně si Objednatel vybere balíček BASIC, PROFI nebo TOP.

Balíček BASIC:

Objednatel objedná a zaplatí balíček BASIC
Objednatel vyplní zakázkový formulář
Poskytovatel předloží Objednateli 3 návrhy loga
Objednatel si z předložených návrhů vybere jedno logo
Poskytovatel provede až 3 kola revizí jednoho vybraného loga
Objednatel zvolí finální logo
Objednatel obdrží logo v 5-ti grafických formátech a získá licenci k užití loga

 

Balíček PROFI a TOP:

Objednatel objedná a zaplatí balíček PROFI resp. balíček TOP
Objednatel vyplní zakázkový formulář
Poskytovatel předloží Objednateli 10 resp. 20 návrhů loga
Objednatel si z předložených návrhů vybere 1 logo *
Objednatel doplatí zbývající část ceny za tvorbu loga
Poskytovatel provede neomezený počet revizí jednoho vybraného loga
Objednatel zvolí finální logo
Objednatel obdrží logo v 5-ti grafických formátech a získá licenci k užití loga

 

* V případě, že by Objednatele nezaujal ani jeden návrh loga, má právo v projektu nepokračovat. Poskytovateli náleží veškeré platby, které již proběhly. Vlastnictví všech návrhů loga zůstává v rukou grafiků. Objednatel nemá právo užívat návrhů log, které mu byly předloženy.

 

Zadání zakázky – dodání podkladů Objednatelem

Objednatel specifikuje zakázku pomocí formuláře Poskytovatele nebo emailem. Objednatel je zodpovědný za předané informace, potřebné k vytvoření loga. Poskytovatel nemá povinnost ověřovat správnost zadání, zejména přesnost, úplnost, kvalitu a jednoznačnost. V případě dodání podkladů Objednatelem (zejména fotografie a jiná díla autorská, ochranné známky, předměty osobnostních práv apod.) odpovídá Objednatel za to, že všechny takto dodané podklady je oprávněn použít způsobem, pro který je dodá. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení práv osob, jimž k takto dodaným podkladům příslušejí jakákoliv práva, způsobené užitím podkladů.

 

Návrhy loga

Poskytovatel garantuje Objednateli dodání návrhů log, v počtu odpovídajícím zvolenému balíčku, a to do 10-ti pracovních dní, od připsání platby za tuto službu na účet Poskytovatele a upřesnění zadání. Návrhy loga, zpracované na základě poskytnutého zadání, jsou Objednateli předány elektronickou cestou, na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Na takto předané návrhy musí Objednatel smysluplně reagovat ve lhůtě 5-ti pracovních dní. Objednatel se, v této lhůtě, musí rozhodnout, zda chce v projektu pokračovat či nikoliv. Pokud Objednatel pokračovat chce, musí si z předložených návrhů vybrat právě 1 logo, a nejpozději do 10-ti pracovních dní objednat a zaplatit jeho revize (viz. následující krok) a to i v případě, že žádné revize nepožaduje. Pokud Objednatel, v tomto termínu, nevybere 1 logo, neobjedná a nezaplatí revize vybraného loga nebo vůbec nereaguje na email Poskytovatele, předpokládá se, že Objednatel se rozhodl v projektu nepokračovat. V takovém případě Poskytovateli náleží veškeré platby, které již proběhly a vlastnictví všech návrhů loga zůstává v rukou designérů. Objednatel nemá právo užívat žádného z návrhů log, které mu byly předloženy.

 

Revize vybraného loga

Provádění revizí probíhá na 1 vybraném logu, které si Objednatel zvolil z předložených návrhů a to po dobu maximálně 10-ti dní od připsání platby za tuto službu na účet Poskytovatele (balíček PROFI a TOP) nebo od předložení návrhů log Objednateli (balíček BASIC). Objednatel provádí připomínky výhradně prostřednictvím emailu. Připomínky svým charakterem mohou pouze modifikovat vybrané logo (typicky se jedná o změnu barevnosti, písma, rozložení, stínování, doplnění sloganu apod.). Není možné akceptovat připomínky, které prakticky vedou k vyhotovení nového logotypu (např. zásadní zásah do symbolu či úplná změna symbolu v logu apod.). V každém kroku předloží Poskytovatel Objednateli právě 1 revizi. Počet revizí (kroků) není omezen. Revize loga, zpracované na základě připomínek, jsou Objednateli poslány na jeho emailovou adresu. Na takto předané revize může objednatel opět reagovat s požadavkem dalších úprav a takto stále dokola. Fáze revizí je ukončena buď vypršením lhůty 10-ti dní od připsání platby na účet Poskytovatele (balíček PROFI a TOP) resp. od předložení návrhů log Objednateli (balíček BASIC), nebo Objednatelem, který označí jednu z revizí, případně původní vybrané logo, za finální.

 

Výběr finálního loga

Po ukončení fáze revizí je Objednatel povinen, ve lhůtě 5-ti pracovních dní, označit jednu z revizí vybraného loga nebo původní vybrané logo za finální. Toto finální logo bude zasláno na email Objednatele a to ve vektorových i rastrových formátech. Objednatel obdrží licenci k užití tohoto loga. Objednateli nevzniká právo na jakékoliv užití nevybraných návrhů loga ani nevybraných revizí vybraného loga. Pokud si, ve stanovené lhůtě, Objednatel žádný z dodaných návrhů nevybere, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit s tím, že uhrazené platby Objednateli nevrací a vlastnictví všech návrhů loga zůstává v rukou designérů. Objednatel nemá právo užívat žádného z návrhů log, které mu byly předloženy.

 

Licence k návrhům loga, právo k užití, vlastnická práva

Licence a právo k užití finálního loga přechází na Objednatele zaplacením celkové ceny loga (návrhů a revizí) a vybráním finálního loga ve stanovené lhůtě. Objednateli nevzniká právo na jakékoliv užití nevybraných návrhů loga ani nevybraných revizí vybraného loga a není mu poskytnuta licence na jejich užití.

 

Zodpovědnost za užití loga

Poskytovatel prohlašuje, že loga jsou tvořena v dobré víře vytvořit originální vzhled loga, na základě požadavků Objednatele. Poskytovatel ale neprovádí průzkum trhu a nezaručuje Objednateli, že stejná nebo podobná myšlenka, která bude předmětem návrhu, již neexistuje někde jinde, u nás nebo ve světě. Vzhledem k množství existujících log globálně, nelze prakticky vyloučit možnost, že se některá loga sobě, v některých aspektech, mohou podobat. Z těchto důvodů se Poskytovatel zříká jakékoliv záruky na originalitu všech předložených návrhů i finálního loga. Objednatel souhlasí s tím, že je jeho odpovědností si, před začátkem projektu, provést vlastní pečlivý průzkum trhu a vybrat si z předložených návrhů takové logo, a v revizích ho dotvářet do takové podoby, aby finální logo, které následně bude užívat, neporušovalo autorská práva jiných autorů (dále také „třetích osob“). Objednatel tím, že zvolí finální logo, prohlašuje, že je prosté jakýchkoliv vad. Užitím finálního loga nese Objednatel veškerou odpovědnost z užívání loga plynoucí. Objednatel bere na vědomí, že je plně zodpovědný za jakékoliv právní nebo finanční potíže, jakéhokoliv druhu, které by mohly vzniknout užitím finálního loga Objednatelem. Poskytovatel Objednateli doporučuje registrovat si logo jako Ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Trvání projektu

Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost, zejména ve fázích, kdy je potřeba jeho vyjádření k dodaným návrhům a revizím a to v termínech uvedených výše. Objednatel má vždy dostatečný čas na reakci při dodání návrhů i revizí.

 

Zrušení objednávky

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu projektu a to bez uvedení důvodu. Platby, které Objednatel do té doby Poskytovateli zaplatil, se Objednateli nevrací. Žádné další platby již Poskytovatel Objednateli fakturovat nebude. Vlastnictví všech návrhů loga zůstává v rukou designérů. Objednatel nemá právo užívat žádného z návrhů log, které mu byly předloženy.

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu projektu a to bez uvedení důvodu. Platby, které Objednatel do té doby Poskytovateli uhradil, budou Objednateli vráceny v plné výši a to do 7-mi kalendářních dní od odstoupení od smlouvy. Vlastnictví všech návrhů loga zůstává v rukou designérů. Objednatel nemá právo užívat žádného z návrhů log, které mu byly předloženy.

Pokud Poskytovatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v předchozích odstavcích, zejména z důvodu nespolupráce Objednatele ve stanovených termínech, má právo ponechat si veškeré platby od Objednatele. Vlastnictví všech návrhů loga zůstává v rukou designérů. Objednatel nemá právo užívat žádného z návrhů log, které mu byly předloženy.

 

Užití vytvořených logotypů k vlastní propagaci

Poskytovatel, jeho smluvní partneři, a autoři logotypů, mají právo na využití vytvořených logotypů k vlastním propagačním účelům a to v plném rozsahu, bez časového a územního omezení, a bez nutnosti informovat o uveřejnění Objednatele.